Triple Art

Количка

Няма добавени билети в количката.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.triperart.bg 
Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между ТРИПЪЛ АРТ ЕООД от една страна, и Потребителите на услугите, предоставяни от ТРПЪЛ АРТ ЕООД от друга страна. Потребителите на интернет страницата www.tripleart.bg (наричани по-долу Потребители)

Молим Ви да се запознаете в детайли с публикуваните Общи Условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от Triple Art , включително и чрез сайта www.tripleart.bg (наричани за краткост Услугите).
С визуализирането на www.tripleart.bg  всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящите Общи Условия съдържат информация за дейността на ТРПЪЛ АРТ ЕООД и условията за ползване на услугите, които уреждат отношенията между нас и всеки Потребител.


ДЕФИНИЦИИ
В настоящите Общи Условия следните термини имат следното значение:
– Сайт / Уеб сайт е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет – www.tripleart.bg , на който е разположен Уеб сайта на ТРПЪЛ АРТ ЕООД. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от ТРПЪЛ АРТ ЕООД услуги.
– Потребителско име е посоченото от Потребителя име или лична електронна поща, чрез която се идентифицира и индивидуализира при регистрацията си на сайта www.tripleart.bg 
– Парола е персонален код, състоящ се от цифри, букви и или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира всеки Потребител и дава право на достъп до неговия персонален акаунт в сайта www.tripleart.bg 
– Клиент/Потребител е всяко физическо/юридическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от ТРПЪЛ АРТ ЕООД , както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до сайта www.tripleart.bg , включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.
– Клиентски/Потребителски профил Дае обособена част от сайта на ТРПЪЛ АРТ ЕООД  , която съдържа информация за Потребителя, съхранявана при www.tripleart.bg , която е ползвана и обработвана съгласно Закона за защита на личните данни, като достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола за достъп. 


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Уеб сайтът www.tripleart.bg  е собственост на ТРПЪЛ АРТ ЕООД, ЕИК 207242809 , със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул.Хан Тервел 13.

2. Настоящите Общи Условия определят условията за ползване от Потребители на сайта www.tripleart.bg , независимо дали са се регистрирали в електронната система или използват сайта без да извършват регистрация.
3. Информация, данни или изображения, публикувани на Сайта не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана или някакъв друг вид търговски метод.
4.ТРПЪЛ АРТ  представлява арт галерия за рисуване, където Потребителят има възможност да нарисува собствена творба на избрана любима картина, а ние от ТРПЪЛ АРТ – предоставяме на Потребителя всички арт материали и чаша напитка, за да може същия да завърши своята творба в рамките на 2 до 3 часа.
5. Възможно е ТРПЪЛ АРТ  да идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.tripleart.bg  и на IP адреса на Потребителя.
6. ТРПЪЛ АРТ има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Личните данни включват и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от ТРПЪЛ АРТ ЕООД. 
7. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които ТРПЪЛ АРТ – изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от ТРПЪЛ АРТ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за поверителност и бисквитки на ТРПЪЛ АРТ и останалото действащо законодателство.
8. ТРПЪЛ АРТ – отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна при или по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица.
9. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията или отправяне на запитване, ТРПЪЛ АРТ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.


РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЪЧКИ
1. За извършване на поръчка за услугите на ТРПЪЛ АРТ, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност и бисквитки на ТРПЪЛ АРТ
2. Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, след съгласие на Общите условия и Политиката за поверителност и бисквитки на ТРПЪЛ АРТ, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. 
3. ТРПЪЛ АРТ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. 
4. ТРПЪЛ АРТ ЕООД запазва правото си да използва и обработва личните данни на Потребителите си, да ги предава на трети лица само и единствено с цел, свързана с организирано от нас събитие, конкурс, реклама или статистическа цел.

5. За да бъде направена поръчка в Сайта www.tripleart.bg, е необходимо да бъде направена резервация от страна на Потребителя, като заплащането се извършва чрез посочените опции в Сайта.

6. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през сайта www.tripleart.bg на ТРПЪЛ АРТ ЕООД7. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността на Потребителя и другите изискуеми от електронната форма на ТРПЪЛ АРТ  данни. В случай на предоставяне на неверни данни ТРПЪЛ АРТ ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
8. Потребителят е длъжен да предприема необходимите мерки с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си. Потребителят трябва да уведоми незабавно ТРПЪЛ АРТ ЕООД, в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
9. В случай че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт или да уведоми ТРПЪЛ АРТ за това. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща (e-mail) ще се считат за надлежно получени.
10. Потребителите използват интерфейса на сайта www.tripleart.bg , за да сключват договор за поръчка по отношение на предлаганите от ТРПЪЛ АРТ ЕООД услуги. Договорът за запазване на място на услугата се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез сайта www.tripleart.bg на ТРПЪЛ АРТ ЕООД
11.За да заяви запазване на място, Потребителят е необходимо да се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.
12. След избиране на една или повече услуги, предлагани от ТРПЪЛ АРТ ЕООД, Потребителят трябва да се регистрира за избраното от него събитие/услуга. Необходимо е Потребителят да предостави данни за заявка, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на сайта.
13. След поръчка в сайта www.tripleart.bg , Потребителите следва да направят плащане в рамките на 48 часа. Ако такова плащане не е извършено, ТРПЪЛ АРТ запазва правото си да анулира поръчката. Като основание за плащането чрез Банков трансфер, Потребителят трябва да използва уникалния идентификационен код, който ще получи след направената поръчка.
14. При избор на услуга Потребителят получава потвърждение, че услугата му е заявена. ТРПЪЛ АРТ може да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата. 
15.ТРПЪЛ АРТ не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
16. Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани под събитието. При извънредни обстоятелства ТРПЪЛ АРТ запазва правото си да променя срока за изпълнение, като своевременно информира Потребителя за въпросните промени. 
17. При невъзможност за установяване на контакт, договорът за услуга между ТРПЪЛ АРТ и Потребителя се прекратява. 
18. В случай, че Потребителят не присъства на събитието, за което се е записал и не е подал предварително уведомление на посочения телефон, услугата се счита за изпълнена и потребителя няма право на претенции към ТРПЪЛ АРТ ЕООД , както и за връщане на платената от него сума.

19.Плащанията в сайта се извършват чрез Банков превод или чрез платформата за банково нареждане Банков превод можете да извършите към посочените детайли за банкова сметка на ТРПЪЛ АРТ ЕООД , чрез приложение за онлайн банкиране или при посещение на удобен за вас клон на банката, с която имате взаимоотношения. Плащания чрез ePay.bg се извършват с пренасочване към техния сайт и можете да извършите плащането с кредитна или дебитна карта (Visa, MasterCard).

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА

1. За отказване от поръчка, Потребителят трябва да го стори най-късно 48 часа преди събитието или да премести участието си за друг ден на посочения в сайта www.tripleart.bg телефон за връзка.

2. При невъзможност за присъствие на заявеното събитие, Потребителят има право да предостави на трети лица своето участие в рисуването.

3. ТРПЪЛ АРТ ЕООД  възстановява на Потребителя заплатената от него сума при отказ от услугата, при условията по-горе, по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг удобен за Потребителя начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка.


ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

1. ТРПЪЛ АРТ ЕООД  предоставя възможност на Потребителите за покупка на подаръчен ваучер под формата на Подаръчен ваучер, който ваучер е валиден в срок изписан върху него.

2. Потребителите могат да поискат удължаване на срока на ваучера за допълнителен срок, като предварително уведомят ТРПЪЛ АРТ ЕООД  чрез посоченият телефон.

3. Ваучера на ТРПЪЛ АРТ ЕООД  са под формата на подаръчна карта, която се закупува само и единствено от физическият  адрес – град Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 13. Тя дава опция да бъде заредена за определена сума като комбинация от брой участници в събитието

4. Потребителят може да постави сума по свой избор с едно условие – сумата да бъде с минимална стойност от 35 лева. Ваучерът дава възможност и за доплащане в случаите, в които сумата заложена в нея е по-малка от желаната заявка, като се заплаща само разликата.За повече информация можете да се обадите на посочения в Сайта телефон за контакт.

5. Ако Потребителят е заявил участието си на определена дата чрез ваучер на ТРПЪЛ АРТ ЕООД, с който разполага и не се появи на заявеното събитие, ваучерът се счита за използван и Потребителят няма право на претенции към ТРПЪЛ АРТ ЕООД относно повторно използване или възстановяване на сумата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ТРПЪЛ АРТ ЕООД. полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на сайта www.tripleart.bg.

2. ТРПЪЛ АРТ ЕООД обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.

3. ТРПЪЛ АРТ ЕООД има правото да прекрати едностранно правото на достъп на потребител, който не спазва общите правила и злоупотребява с интелектуалната собственост на ТРПЪЛ АРТ ЕООД, при невярна информация, разпространява порнографско съдържание, използва обидни и нецензурирани думи, нарушава законите на Република България.

4. ТРПЪЛ АРТ ЕООД запазва правото си едностранно да променя цените на услугите, които предоставяме на потребителите.
5. Цялата информация в сайта www.tripleart.bg е обект на авторско право. При копиране и използване на информация от сайта отвъд рамките на допустимото и нарушаване на интелектуалната собственост, потребителят дължи на ТРПЪЛ АРТ ЕООД неустойка в размер от 5 000 ( пет хиляди лева). Посочената неустойка не лишава ТРПЪЛ АРТ ЕООД от възможността за претендиране на по-висока сума при нанесени щети.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
1. Потребителите на сайта www.tripleart.bg нямат право да възпроизвеждат, променят, заличават, разпространяват и разгласяват информация и данни, публикувани в сайта.
2. Потребителите са задължени да не извършват каквито и да е злоумишлени деяния, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM), получаване на доступ до ресурси, съдържащи чужди прав и пароли, използване на пропуски в системите с цел собствена облага и неправомерно добиване на информация (HACK), извършване на промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или нарушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на системи за неоторизиран отдалечен контрол, инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на престъпления или административни нарушения, квалифицирани като такива от българското законодателство или по друго приложимо право.
3. Потребителите се задължават да НЕ предоставят Потребителското си име и парола за достъп на друго лице, както и да НЕ предоставят достъп до регистрационните зони на сайта www.tripleart.bg
4. Потребителите се задължават да НЕ подпомагат нерегистрирани Потребители да получат достъп до зоните на сайта, изискващи регистрация.
5. Потребителите имат право по всяко време по своя собствена преценка да прекратят ползването на предоставяните от ТРПЪЛ АРТ ЕООД  услуги.
6. Потребителите имат право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта www.seart.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от СИЙАРТ ЕООД.
7. Потребителите имат право на достъп и на корекции в режим on-line на своите лични данни, предоставени при регистрация.
8. Потребителите се задължават да позлват услугите добросъвестно, без да нарушават реда по провеждане на събитията на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД).
АВТОРСКИ ПРАВА
1. Цялото съдържание на сайта www.tripleart.bg е предмет на авторско право на ТРПЪЛ АРТ ЕООД .

Потребителите на този сайт имат възможност да зареждат или отпечатват отделни страници при условие, че не нарушават изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.
2. Потребителите на сайта не могат да възпроизвеждат, копират, предават, модифицират или използват с каквато и да е публична или търговска цел Сайта или отделни негови страници без предварително уведомление и писмено разрешение на ТРПЪЛ АРТ ЕООД 
3. Правата за интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на сайта www.tripleart.bg на РПЪЛ АРТ ЕООД, включително наличните бази данни, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат на РПЪЛ АРТ ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото за ползване и не могат да бъдат използвани в нарушение на активно действащото законодателство.
4. Правото на интелектуална собственост върху търговската марка „ТРПЪЛ АРТ” е обект на закрила по Закона за марките и географските означения и приндалежи на  ТРПЪЛ АРТ ЕООД .
5. Правата на достъп на Потребителите на www.tripleart.bg  не включват правото да се използва, възпроизвежда или копира информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако не става дума за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се нарушават неоправдано законните интереси на авторите или на другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
6. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ТРПЪЛ АРТ ЕООД, Потребителите дължат неустойка в размер от 5 000 ( пет хиляди лева) на ТРПЪЛ АРТ ЕООД. Посочената неустойка не лишава ТРПЪЛ АРТ ЕООД от възможността за претендиране на по-висока сума при нанесени щети.
7. При ползването на предоставения достъп до предлагани от ТРПЪЛ АРТ ЕООД услуги, Потребителите се задължават да: спазват българското законодателство, настоящите Общи Условия, Интернет етиката, правилата за морала, да не накърняват доброто име на другиго, да не призовават към насислствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие, разпалване на расова, етническа, национална, религиозна или друг вид вражда, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително правото на интелектуална собственост, да уведомяват незабавлно ТРПЪЛ АРТ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не осуетяват процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществяват неправомерен достъп, да не накърняват, възпрепятстват надеждността или качеството на предоставеният им достъп, както и да не го използват по начин, предизвикващ отказ от използването му, да не извличат ресурси или част от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на сайта www.tripleart.bg и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или в друг вид, да не извършват злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи Условия.
8. Потребителите нямат право да променят, възпроизвеждат, заличават, публикуват, разпространяват и разгласяват по други начини информационните ресурси, публикувани в сайта www.tripleart.bg на ТРПЪЛ АРТ ЕООД., освен в случаите, когато е изрично уговорено.
ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
1. Потребителият носи отговорност за всички вреди, които е причинил на ТРПЪЛ АРТ ЕООД в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.
2. ТРПЪЛ АРТ ЕООД и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица във връзка с използването или невъзможността от използване на Сайта, включително загуби или вреди поради вируси, засягащи компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителите, поради разглеждане или използване на Сайта или при изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Сайта или други уеб сайтове, свързани по някакъв начин със Сайта www.tripleart.bg.
3. ТРПЪЛ АРТ ЕООД не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи Условия или други Общи Условия, публикуване на Сайта www.triple.bg при форсмажорни събития и обстоятелства, като: природни бедствия, обществени враждебни действия, случаи на война, експлозии, терористични актове, граждански бунтове, безредици, арести, налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.
4. При публикуване на рекламни материали на трети лица в Сайта www.tripleart.bg., тези трети лица носят отговорността за съдържанието на рекламните материали, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. ТРПЪЛ АРТ ЕООД  НЕ носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително всяка грешка, пропуск или неточност в тях.
5. Страните декларират, че при случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи Условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да създаде недействителност на целия договор или други негови части. Недействителната/ите клауза/и ще бъде/бъдат заместена/и от повелителните норми на закона или на установената до момента практика.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Със зареждането на Сайта www.tripleart.bg , Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на личните му данни в хода на ползване на www.seart.bg е доброволно, че е запознат с правата си по ЗЗЛД и че дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението на договорите, които Дружеството сключва по занятия, както и за маркетингови цели, при спазване на изискванията на действащото законодателство.
2. ТРПЪЛ АРТ ЕООД  може да промея, изменя, допълва или прекратява всеки аспект на предоставените услуги или характеристика на сайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.
3. Потребителят заявява, че настоящите Общи Условия са предоставени на неговото внимание при зареждане на Сайта и че е запознат и съгласен със съдържанието на тези Общи Условия. Всяко активно или пасивно поведение от страна на Потребителя, след като сайтът www.tripleart.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че Потребителят е съгласен с настоящите Общи Условия за използване на сайта на ТРПЪЛ АРТ ЕООД  www.tripleart.bg и предоставяните чрез него услуги.
4. Възникналите спорове между страните, произтичащи от или във връзка с ползването на Сайта www.tripleart.bg (с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие) ще бъдат отнесени за разрешаване до компетентния български съд с местна присъдност в град Пловдив.
5. Недействителността на уговорка от настоящите Общи Условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да превръща в недействителна никоя друга уговорка от настоящите Общи Условия. 
6. Настоящите Общи Условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
7. Настоящите Общи Условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети. Изменените и/или допълнени Общи Условия се публикуват на сайта на ТРПЪЛ АРТ ЕООД – www.tripleart.bg. 
8. По всички неуредени от настоящите Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
9. Настоящите Общи Условия са приети със заповед на управителя на ТРПЪЛ АРТ ЕООД  на 10.03.2023 г. и влизат в сила от с